Reklamačný poriadok

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu powerlogy.com, prevádzkovaného Powerlogy, s.r.o, so sídlom Andreja Kmeťa 12, 071 07 Michalovce, IČO: 48 193 224, DIČ: 2120097298, IČ DPH: SK2120097298, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Košice, odd.: Sro, vl.č. 37621/V.
 2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je ďalej alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol spotrebiteľ používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na adrese: [email protected], miesto a spôsob doručenia sa určí po individuálnej dohode.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 7. Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť ,sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:
  a) doručenia písomného uplatnenia reklamácie spotrebiteľom predávajúcemu
  b) doručenia chybného tovaru spolu s jeho príslušenstvom, dodacím listom alebo záručným listom, dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru
  c) poskytnutím súčinnosti spotrebiteľa, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie
  Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.
 8. Reklamačné konanie na tovar, ktorý objektívne nemožno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:
  a) doručenia písomného uplatnenia reklamácie spotrebiteľom predávajúcemu
  b) vykonanie obhliadky tovaru predávajúcim alebo poverenou osobou
  c) poskytnutím inej súčinnosti spotrebiteľa, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie
 9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 14. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa nedostatok týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia nedostatku vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné nedostatky, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho spotrebiteľom zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie, alebo návodu k tovaru,
  • neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným spotrebiteľom,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 10.08.2015

Každý týždeň môže byť krokom vpred

Odoberajte Powerlogy newsletter a získate -7 % na prvý nákup.