Využite jesenné upratovanie skladu! A ako BONUS si v košíku pridajte tyčinku Upgraded Collagen Bar ako darček.

Podmienky súťaže

Štatút súťaže Vyhrajte funkčné potraviny

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:
Powerlogy, s.r.o.
A. Kmeťa 12
071 01 Michalovce
Slovenská republika
IČO: 48193224
DIČ: 2120097298
IČ DPH: SK2120097298
Okresný súd KE
Vložka číslo: 37621/V
(ďalej len „Vyhlasovateľ “)

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 7. 11. 2020 do 30. 11. 2020
Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční 10. 12. 2020

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „Vyhrajte funkčné potraviny” môže byť osoba s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa prihlási na odber noviniek od Powerlogy cez baner na stránke www.powerlogy.com/blog v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercov bude 10.

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže „Vyhrajte funkčné potraviny” môže byť osoba s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa prihlási na odber noviniek od Powerlogy cez baner na stránke www.powerlogy.com/blog v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercov bude 10.

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru: balíček funkčných potravín Powerlogy Welcome Pack.

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vyhlásenie výhercu súťaže bude 3. 12. 2020 po ukončení súťaže a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený písomne prostredníctvom mailovej komunikácie.
2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.
5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Súhlas so zverejnením údajov

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email pre účely doručenia výhry.
Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s Powerlogy, s.r.o.. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na webovej stránke https://powerlogy.com/podmienky-sutaze.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.
2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

V Bratislave, 5. 11. 2020

-7 % na prvý nákup

Odoberajte Powerlogy newsletter a vychutnajte si zdravé potraviny výhodne.